PRIVACY ... DISCLAIMER ... VERKOOPSVOORWAARDEN

PRIVACYVERKLARING

Zuidpool hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens en aan het respect voor jouw privacy. In deze privacyverklaring geeft Zuidpool heldere en transparante informatie over hoe Zuidpool omgaat met jouw persoonsgegevens. Telkens wanneer je persoonsgegevens online of offline verstrekt, behandelt Zuidpool ze in overeenstemming met het hieronder beschreven beleid op basis van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) van 25 mei 2018.

Zuidpool is een databeheerder (d.w.z. een persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van jouw persoonsgegevens) met betrekking tot alle gegevens die Zuidpool over jou verzamelt en ontvangt wanneer je onze diensten gebruikt.

HOE VERZAMELT ZUIDPOOL JOUW GEGEVENS?

Jouw persoonsgegevens worden verzameld:

rechtstreeks via jou

 • wanneer je tickets aankoopt
 • wanneer je je registreert voor een actie
 • wanneer je je inschrijft voor de nieuwsbrief
 • wanneer je deelneemt aan een wedstrijd
 • wanneer je Zuidpool een vraag stelt of contact opneemt via mail, telefoon of een ander communicatiekanaal

via een derde partij, zoals een coproducent, samenwerkende partner of een resident, waarvoor wij de reservatielijsten of mailings beheren
via onze ticketpartners Last Minute Ticket Shop, GATE15, Lokaal Cultuurbeleid Antwerpen
via de sociale mediakanalen, zoals facebook

WELKE INFORMATIE KAN ZUIDPOOL BEWAREN?

Contactgegevens

Zuidpool bewaart de contactgegevens die je zelf doorgeeft, bijvoorbeeld bij het aankopen van een ticket of bij inschrijving nieuwsbrief.

Betalingsgegevens

Zuidpool bewaart betalingsgegevens die je zelf doorgeeft bij de aankoop van een online ticket. Deze gegevens worden automatisch gebruikt bij het verwerken van betalingen.

#sociale media

Informatie die je plaatst op één van onze sociale media waar Zuidpool toegang toe heeft, wordt via die tool bewaard. Als je informatie online plaatst, dan mag je de rechten van anderen niet schenden. Dit wil ook zeggen dat anderen jouw informatie kunnen gebruiken, taggen en/of heruitgeven op manieren (inclusief onwettige) die je misschien niet verwacht. Zuidpool kan eender welke gegevens die je openbaar online plaatst, gebruiken en heruitgeven op de website of sociale media. Bijvoorbeeld een openbare review van een voorstelling waaruit Zuidpool een quote gebruikt voor de website.

Klikgedrag

Via onze nieuwsbriefverwerker Mailchimp kan Zuidpool jouw klikgedrag op onze website volgen via het openen van links in nieuwsbrieven. Zuidpool kan deze informatie gebruiken om gericht nieuwsbrieven te verzenden.

WAARVOOR EN HOE GEBRUIKT ZUIDPOOL VERZAMELDE/BEWAARDE INFORMATIE EN OP BASIS VAN WELKE RECHTSGROND?

Zuidpool gebruikt de verzamelde en bewaarde gegevens voor volgende doeleinden:

 • om nieuwsbrieven, gepersonaliseerde mailing op basis van jouw interesses en uitnodigingen te versturen, zoals seizoensoverzichten, voorstellingen in de nabije toekomst. Het feit dat je jou inschreef op de nieuwsbrief is voor ons het bewijs dat je toestemming geeft voor het versturen van mailings.
 • om je een service mail (praktische informatie over jouw voorstelling) te sturen (gerechtvaardigd belang)
 • om ticketcontrole uit te oefenen in eigen zaal of bij coproducenten en/of samenwerkende partners
 • om je telefonisch of via e-mail te kunnen contacteren indien een voorstelling op het laatste moment wordt afgelast of er een wijziging optreedt (gerechtvaardigd belang)
 • om in beperkte omstandigheden gegevens te gebruiken voor andere doeleinden (zoals toegestaan door de wet) (gerechtvaardigd belang)
 • voor veiligheidsdoeleinden (zoals door de wet is toegestaan) m.b.t. Zuidpool, de werknemers, toeschouwers, derde partijen en betrokken eigendommen (wettelijke verplichting)
 • voor het opsporen van fraude en andere wettelijke inbreuken, zoals ticketverkoop op de zwarte markt, misbruik van ons intellectuele eigendom (wettelijke verplichting)
 • het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting)

Zuidpool bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

In de huidige fase van de overheidsmatregelen m.b.t. Covid-19 zijn er voorwaarden bepaald om terug publieke acviteiten te organiseren.

Eén van de voorwaarden is het bijhouden van een aanwezigheidsregister – hetzij op voorhand bij inschrijven, hetzij tijdens de activiteit – van toeschouwers en medewerkers. Het gaat hierbij minstens om voornaam, familienaam en telefoonnummer. Voor de toeschouwers gaat het om 1 contactpersoon per bubbel. Hij/zij/hen zal bij een geval van besmetting de gegevens van de andere leden van zijn/haar/hun moeten doorgeven aan de tracinginstanties. Deze lijsten kunnen ter beschikking gesteld worden aan de bevoegde tracing-instanties. De gegevens worden 30 dagen bewaard en daarna vernietigd.

Deze maatregel geldt zolang de overheid hem oplegt.WELKE KEUZES KAN JE MAKEN OVER HOE ZUIDPOOL JOUW GEGEVENS GEBRUIKT?

Wanneer je tickets koopt of je schrijft je in voor de nieuwsbrief, dan vraagt Zuidpool jouw toestemming om je persoonsgegevens te verzamelen, te verwerken of te gebruiken voor specifieke doeleinden (zoals hier boven beschreven).
Wil je de toestemming die je hebt gegeven intrekken, dan kan je met ons contact opnemen.

Als je de toestemming intrekt, dan kan het zijn dat je geen praktische informatie meer krijgt en andere nuttige informatie mist.

MET WELKE DERDEN KAN ZUIDPOOL JOUW GEGEVENS DELEN?

Zuidpool kan bepaalde persoonsgegevens doorgeven aan derden, namelijk aan:

andere culturele instellingen/coproducenten en samenwerkende partners:

we geven bijvoorbeeld gastenlijsten door

overheidsinstellingen:

waar de wet het toelaat kunnen we ook informatie delen die opgevraagd werd door een overheidsinstelling of een ander bevoegde instelling of organisatie, om onze rechten te beschermen of af te dwingen of de rechten van een partner of een derde, of om fraude op te sporen en te voorkomen (inclusief kredietkaartfraude) en andere misdrijven. Waar de overheid Zuidpool verplicht om de persoonsgegevens te delen voor contact-tracing met betrekking tot het inperken van het Covid-19-virus

een opvolger of overnemer:  

waar het door de wet is toegestaan kunnen we jouw gegevens bezorgen aan een opvolger om ze te gebruiken voor de doeleinden die aansluiten bij deze privacyverklaring - en we kunnen deze informatie ook aan een potentiële opvolger bezorgen - maar enkel indien we de nodige stappen hebben ondernomen zodat de veiligheid en vertrouwelijkheid van de informatie gewaarborgd blijft.

andere derden:

zoals beheer van de website, beheer van e-mails, betaalverwerker, …

Met de verwerkers sluit Zuidpool een verwerkersovereenkomst af die conform is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) van 25 mei 2018. Zo weten we of ze GDPR compliant zijn.

GEGEVENS VAN KINDEREN EN JONGEREN?

De voorstellingen, website en ticketverkoop van Zuidpool zijn bedoeld voor jongeren vanaf 16 jaar. Zuidpool verzamelt niet bewust informatie van kinderen en jongeren. Als je een ouder of wettelijke voogd bent en je denkt dat je kind ons informatie heeft bezorgd, aarzel dan niet om contact op te nemen met Zuidpool.

WELKE VEILIGHEIDSMAATREGELEN HANTEERT ZUIDPOOL?

Zuidpool beschikt over beveiligingsmaatregelen om jouw informatie te beschermen. Welke standaardbeveiligingsmaatregelen Zuidpool gebruikt hangt af van de aard van de verzamelde informatie. Het internet is echter niet 100% veilig. Zuidpool kan niet beloven dat uw gebruik van onze website volledig veilig is. Zuidpool raadt aan om voorzichtig te zijn bij het gebruik van het internet.

LINKS NAAR WEBSITES VAN DERDEN

Op de website van Zuidpool kan je op links klikken die leiden naar een website die wij niet beheren, bijvoorbeeld van een andere culturele instelling waar Zuidpool op tournee is. De privacyverklaring die je nu leest, is niet van toepassing op de omschreven websites. Lees de privacyverklaringen van die welbepaalde website goed na, dat is jouw verantwoordelijkheid (zie ook Zuidpool cookies).

ZUIDPOOL COOKIES

Cookies zijn kleine bestanden die op jouw computer worden opgeslagen. Cookies slaan nooit persoonsgegevens zoals je naam, adres, leeftijd of andere kenmerken op. Alleen je voorkeuren en interesses aan de hand van je surfgedrag worden opgeslagen.

De website van Zuidpool gebruikt geen cookies. We hebben dan ook geen nood aan een cookie-beleid. Op de website van Zuidpool tref je een aantal links aan naar andere websites. Het kan dat deze websites wel Cookies gebruiken. Je kan dit nalezen op de desbetreffende website.

WAT BIJ VRAGEN EN/OF KLACHTEN?

WAT INDIEN JE JOUW GEGEVENS WENST TE WIJZIGEN OF UPDATEN?

Je hebt recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens die Zuidpool van jou ontvangen heeft.
Zuidpool is geen commerciële instelling die je onnodig wil spammen met mails en aanbiedingen. Heb je vragen en/of klachten over ons privacy beleid of over jouw privacy? Wil je weten welke informatie wij over jou bijhouden? Wens je de gegevens die je ons bezorgde te wijzigen, te verbeteren of bij te werken? Zou je graag een toestemming intrekken? 

Neem dan gerust contact op met:

Zuidpool - Lange Noordstraat 11 - 2000 Antwerpen

onthaal@zuidpool.be

U hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

KAN ZUIDPOOL DE PRIVACYVERKLARING BIJWERKEN?

Zuidpool kan deze privacyverklaring wijzigen. Zuidpool kondigt wijzigingen aan op de site of via de nieuwsbrief. De laatste wijziging van deze verklaring gebeurde op 15 mei 2018.

 

 

DISCLAIMER

Deze website is eigendom van Zuidpool.

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende voorwaarden.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Alle onderdelen van de website vallen onder de bescherming van het Belgische auteursrecht. Er zijn in de Belgische Auteurswet van 22 mei 2005 een heleboel uitzonderingen voorzien, waardoor je als gebruiker aan de auteur geen toestemming moet vragen om diens werk te gebruiken. Zo mag je bijvoorbeeld een werk parodiëren, een werk citeren voor een recensie, een werk legaal downloaden (reproduceren) voor gebruik in de familiekring, enz…. Let wel, aan deze uitzonderingen zijn strikte voorwaarden verbonden die moeten worden nageleefd. Gebeurt dit niet, dan zijn de gewone regels van het auteursrecht van toepassing en moet toestemming van de auteur worden verkregen.

De inhoud van deze website, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Zuidpool of rechthoudende derden.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Zuidpool levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de website onbeschikbaar zijn, zal Zuidpool de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Zuidpool kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze website.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de website ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de website contacteren.

De inhoud van de website (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Zuidpool geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Zuidpool kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze website of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

Het Belgisch recht is van toepassing op deze website. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement, waar de zetel van Zuidpool gevestigd is, bevoegd.

 


VERKOOPSVOORWAARDEN

1. Zuidpool biedt tickets te koop aan al dan niet in opdracht van organisatoren van evenementen. Zij is niet verantwoordelijk voor wijzigingen van plaats, prijs of datum, noch voor de annulering van een evenement. De persoon die de aankoop doet wordt als enige koper beschouwd. Enkel hij is gebonden tot de betaling, zelfs wanneer de tickets aan een derde moeten worden geleverd. Tickets mogen niet worden doorverkocht aan derden, noch in een commerciële relatie aan derden worden overgemaakt.

2. De tickets worden gereserveerd op het ogenblik van het verzenden van het bestelformulier. De tickets worden pas gemaild na ontvangst van de correcte betaling. De reservatie wordt geannuleerd indien de tickets niet worden betaald binnen de aangegeven betalingstermijn. Deze termijn zal strikt toegepast worden. De BTW (6%) en eventuele taksen of kosten zijn steeds ten laste van de klant en zijn in de ticketprijs van Zuidpool inbegrepen

3. In principe worden de tickets per e-mail gestuurd naar het adres dat opgegeven werd op het bestelformulier, tenzij anders gevraagd door de klant of door de organisator van het evenement.

4. De tickets en de reservatiekosten kunnen via bankoverschrijving, bancontact of d.m.v. VISA of Mastercard worden betaald. De klant heeft het recht om aan Zuidpool, per brief of mail mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van reden, binnen de 7 werkdagen, op voorwaarde dat de datum van het event niet binnen deze periode valt, vanaf de dag die volgt op de bestelling van de tickets. Zuidpool of de organisator van het evenement betaalt de tickets terug, op het door de klant opgegeven bankrekeningnummer.

5. Tickets kunnen niet ingeruild worden of terugbetaald; tenzij een organisator zijn evenement annuleert, dan worden de tickets terugbetaald. Op 19 maart 2020 is een ministerieel besluit genomen over de terugbetaling van tickets voor afgelaste evenementen mbt Coronavirus Covid-19. In toepassing daarvan mag de organisator tegoedbonnen geven in plaats van de tickets terug te betalen, als het evenement (of een evenement met dezelfde essentiële kenmerken) maximum twee jaar uitgesteld wordt en zal plaatsvinden op dezelfde of een nabijgelegen locatie. De organisator kan toelaten dat de klant de tegoedbon gebruikt voor andere evenementen of producten. Wanneer de klant het evenement op de nieuwe datum niet kan bijwonen (bv. door ziekte of om beroepsredenen), kan hij alsnog zijn geld terugkrijgen.

6. Zuidpool wendt alle redelijke middelen aan om de informatie op haar website volledig, correct en up-to-date te houden. Zij geeft echter geen enkele waarborg hieromtrent, en kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor de rechtstreekse of onrechtstreekse schade die iemand zou lijden als gevolg van het bezoek aan of het gebruik van de website, behoudens door die persoon bewezen opzet of zware fout in hoofde van Zuidpool. Zuidpool is niet aansprakelijk voor overmacht die de uitvoering van deze overeenkomst vertraagt of verhindert. Worden onder meer maar niet uitsluitend als overmacht beschouwd : staking, natuurrampen, overstroming, brand, bezetting, extreme weersomstandigheden, overheidsmaatregelen, technische defecten. Zuidpool dient niet het bewijs te leveren van de onvoorzienbare of onvermijdbare aard van dergelijke situatie van overmacht.

7. De klant gaat uitdrukkelijk akkoord om correcte, accurate, actuele en volledige informatie over zichzelf te verstrekken zoals gevraagd op het registratieformulier. Zuidpool behoudt zich het recht voor om, wanneer zij redelijke vermoedens heeft dat de verstrekte informatie onjuist, onvolledig of voorbijgestreefd is, de gevraagde verrichting te schorsen of te weigeren. Deze gegevens kunnen bewaard worden om de goede werking van haar diensten te kunnen garanderen. Elke klant die zijn identiteit bewijst, is gerechtigd om toegang te krijgen tot zijn persoonsgegevens en om verbeteringen hieraan aan te brengen.

8. Elke wijziging of afwijking van deze verkoopsvoorwaarden of elke toevoeging dient het voorwerp van een geschreven overeenkomst uit te maken. De niet-uitoefening van haar rechten bepaald in deze voorwaarden door Zuidpool kan niet beschouwd worden als een afstand van haar recht dit wel te doen in de toekomst. Zuidpool heeft het recht deze voorwaarden op elk ogenblik, en zonder voorafgaandelijke verwittiging, te wijzigen. De wijzigingen worden van kracht vanaf het ogenblik dat zij op de website verschijnen, tenzij anders bepaald. De verhoudingen tussen de klant en Zuidpool worden enkel beheerst door het Belgisch Recht. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Rechtbanken te Antwerpen. Partijen aanvaarden in hun onderlinge relaties uitdrukkelijk elektronische middelen (e-mail) als bewijsmiddel.


Theater Zuidpool RVT vzw – ondernemingsnummer: BE0430.842.920