PRIVACY ... DISCLAIMER ... GEBRUIKSVOORWAARDEN

 

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

 

1. Theater Zuidpool RVT vzw biedt tickets te koop aan al dan niet in opdracht van organisatoren van evenementen. Zij is niet verantwoordelijk voor wijzigingen van plaats, prijs of datum, noch voor de annulatie van een evenement. De persoon die de aankoop doet wordt als enige koper beschouwd. Enkel hij is gebonden tot de betaling, zelfs wanneer de tickets aan een derde moeten worden geleverd. Tickets mogen niet worden doorverkocht aan derden, noch in een commerciële relatie aan derden worden overgemaakt.

2. De tickets worden gereserveerd op het ogenblik van het verzenden van het bestelformulier. De tickets worden pas gemaild na ontvangst van de correcte betaling. De reservatie wordt geannuleerd indien de tickets niet worden betaald binnen de aangegeven betalingstermijn. Deze termijn zal strikt toegepast worden. De BTW (6%) en eventuele taksen of kosten zijn steeds ten laste van de klant en zijn in de ticketprijs van Theater Zuidpool inbegrepen.

3. In principe worden de tickets per e-mail gestuurd naar het adres dat opgegeven werd op het bestelformulier, tenzij anders gevraagd door de klant of door de organisator van het evenement.

4. De tickets en de reservatiekosten kunnen via bankoverschrijving, bancontact of d.m.v. VISA of Mastercard worden betaald. De klant heeft het recht om aan Theater Zuidpool, per aangetekende brief mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van reden, binnen de 7 werkdagen,op voorwaarde dat de datum van het event niet binnen deze periode valt, vanaf de dag die volgt op de bestelling van de tickets. Theater Zuidpool of de organisator van het evenement betaalt de tickets terug, op het door de klant opgegeven bankrekeningnummer.

5. Indien een organisator zijn evenement annuleert, worden de tickets omgewisseld voor tickets voor een andere voorstelling naar keuze van de klant in de loop van het desbetreffende seizoen.

6. Theater Zuidpool wendt alle redelijke middelen aan om de informatie op haar website volledig, correct en up-to-date te houden. Zij geeft echter geen enkele waarborg hieromtrent, en kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor de rechtstreekse of onrechtstreekse schade die iemand zou lijden als gevolg van het bezoek aan of het gebruik van de website, behoudens door die persoon bewezen opzet of zware fout in hoofde van Theater Zuidpool. Theater Zuidpool is niet aansprakelijk voor overmacht die de uitvoering van deze overeenkomst vertraagt of verhindert. Worden onder meer maar niet uitsluitend als overmacht beschouwd : staking, natuurrampen, overstroming, brand, bezetting, extreme weersomstandigheden, overheidsmaatregelen, technische defecten. Theater Zuidpool dient niet het bewijs te leveren van de onvoorzienbare of onvermijdbare aard van dergelijke situatie van overmacht.

7. De klant gaat uitdrukkelijk akkoord om correcte, accurate, actuele en volledige informatie over zichzelf te verstrekken zoals gevraagd op het registratieformulier. Theater Zuidpool behoudt zich het recht voor om, wanneer zij redelijke vermoedens heeft dat de verstrekte informatie onjuist, onvolledig of voorbijgestreefd is, de gevraagde verrichting te schorsen of te weigeren. Deze gegevens kunnen bewaard worden om de goede werking van haar diensten te kunnen garanderen. Zij kunnen tevens worden gebruikt door de organisator voor marketingdoeleinden. Elke klant die zijn identiteit bewijst, is gerechtigd om toegang te krijgen tot zijn persoonsgegevens en om verbeteringen hieraan aan te brengen, mits voorafgaandelijk gedagtekend en ondertekend schriftelijk verzoek.

8. Deze algemene voorwaarden beheersen de volledige contractuele relatie tussen Theater Zuidpool en de klant, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de klant. Elke wijziging of afwijking hiervan of elke toevoeging dient het voorwerp van een geschreven overeenkomst uit te maken. De niet-uitoefening van haar rechten bepaald in deze algemene voorwaarden door Theater Zuidpool kan niet beschouwd worden als een afstand van haar recht dit wel te doen in de toekomst. Theater Zuidpool heeft het recht deze algemene voorwaarden op elk ogenblik, en zonder voorafgaandelijke verwittiging, te wijzigen. De wijzigingen worden van kracht vanaf het ogenblik dat zij op de website verschijnen, tenzij anders bepaald. De verhoudingen tussen de klant en Theater Zuidpool worden enkel beheerst door het Belgisch Recht. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Rechtbanken te Antwerpen. Partijen aanvaarden in hun onderlinge relaties uitdrukkelijk elektronische middelen (e-mail, fax, . . .) als bewijsmiddel.
Theater Zuidpool RVT vzw – ondernemingsnummer: BE0430.842.920

 PRIVACY POLICY  

 

Zuidpool draagt zorg voor jouw privacy. De meeste informatie is op of via de website beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt. In bepaalde gevallen, kan persoonlijke informatie worden gevraagd. In dat geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Met onderstaande tekst willen wij jou informeren over hoe Zuidpool de persoonsgegevens die je aan ons bezorgt, verwerkt. Telkens wanneer je persoonsgegevens verstrekt, zal Zuidpool ze behandelen in overeenstemming met het hieronder beschreven beleid en met de wettelijke verplichtingen m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens.

Zuidpool werkt samen met verschillende organisaties zodat ons publiek evenementen zou kunnen bijwonen. Het gaat hierbij o.a. om gemachtigde ticketverkopers die de tickets namens ons verkopen alsook om de locaties waar onze evenementen worden gehouden tot de artiesten die wij promoten.

Zuidpool is een databeheerder (d.w.z. een persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van jouw persoonsgegevens) met betrekking tot alle gegevens die Zuidpool over jou verzamelt en ontvangt wanneer je onze diensten gebruikt.  

1. Hoe verzamelen wij jouw gegevens?
Jouw persoonsgegevens kunnen verzameld worden via diverse kanalen. Rechtstreeks via jou, o.a.
•    wanneer jij je registreert voor een actie
•    wanneer je je inschrijft voor de nieuwsbrief
•    wanneer je deelneemt aan een wedstrijd
•    wanneer je tickets aankoopt

We kunnen jouw persoonsgegevens ook verzamelen
- wanneer je gebruik maakt van onze website en/of apps (tracking tools zoals browsercookies en webbakens)
- via geïntegreerde sociale mediafuncties op onze website of apps
- via onze ticketpartner Ticketmatic

- via onze ticketpartner Last Minute Ticket Shop,

- via co-producenten en/of samenwerkende partners

- via onze nieuwsbriefpartner Mailchimp

 

2. Welke informatie verzamelen wij?
Wanneer je van onze diensten gebruik wenst te maken, kunnen we jou een aantal persoonsgegevens vragen zoals je naam, voornaam, adres, geboortedatum, e-mail, telefoonnummer, woonplaats en voorkeurtaal.
We verzamelen ook:
•    gegevens m.b.t. onze diensten en website waar je gebruik van maakt
•    gegevens over jouw voorkeuren: evenementen die je leuk vindt, producten die je koopt of waarnaar je informeert en ook je interesses en demografische categorieën

3. Waarvoor en hoe gebruiken wij de verzamelde informatie?
De door ons verzamelde gegevens worden gebruikt
•    om je de gevraagde dienst of informatie te kunnen leveren voor klantenadministratie
•    voor het opsporen van fraude en andere wettelijke inbreuken
•    om de kwaliteit van onze diensten te verbeteren
•    om je telefonisch te kunnen contacteren indien een voorstelling op het laatste moment wordt afgelast
•    voor marktonderzoek en klantprofilering om de informatie over onze producten en/of diensten relevanter te maken voor jou en om de publiciteit beter af te stemmen op je mogelijke interesses en behoeften. Zo kunnen we mits jouw toestemming gepersonaliseerde marketing via e-mail aanbieden

4. Welke keuzes kan je maken over hoe wij jouw gegevens gebruiken?
Wanneer je tickets koopt, vragen wij jouw toestemming om je persoonsgegevens te verzamelen, te verwerken of te gebruiken voor specifieke doeleinden.
Wil je de toestemming die je hebt gegeven intrekken, dan kan je met ons contact opnemen. 

5. Met welke derden kunnen wij jouw gegevens delen?
Bepaalde persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan derden voor onder meer volgende doeleinden teneinde te voldoen aan wetgeving of om onszelf, onze eventpartners of derden te beschermen, bijvoorbeeld op verzoek van een overheidsinstelling. 

6. Wat is ons beleid inzake cookies en hoe kan je de instellingen wijzigen?
De website van Zuidpool maakt gebruik van cookies. Het gaat hierbij om een tekstbestand dat een beperkte hoeveelheid gegevens bevat, dat wordt gedownload naar het apparaat waarmee je toegang verkrijgt tot onze website en dat zo op de harde schijf of in het opslaggeheugen van je apparaat wordt opgeslagen. Webbakens of soortgelijke bestanden kunnen dezelfde functie vervullen.
Zuidpool maakt gebruik van verschillende soorten cookies, bijvoorbeeld:
•    om gebruikers te identificeren zodat ze op hun account kunnen inloggen,
•    om te analyseren hoe gebruikers onze website gebruiken,
•    om de prestaties van de website bij te houden,
•    om je voorkeuren te onthouden,
•    om advertenties te plaatsen.
Wil je niet alle cookies toestaan, dan kan je de instellingen van je browser wijzigen. Voor meer informatie verwijzen wij je door naar het ‘Help-menu’ van je internetbrowser.
Als je de instellingen wijzigt en cookies blokkeert, worden bepaalde functionaliteiten op onze website jou niet langer aangeboden en kan je onze website mogelijk niet optimaal benutten.

7. Welke veiligheidsmaatregelen worden er door ons gehanteerd?
De door ons gehanteerde veiligheidsmaatregelen hangen af van het soort verzamelde gegevens. In bepaalde gevallen kan je zelfs anoniem een beroep doen op ons: bij aanmaak van een account hoef je niet je echte naam of een e-mailadres te verstrekken waarmee je geïdentificeerd kan worden. Wens je deze account echter te gebruiken voor een aankoop, is het wel zo dat je echte naam en facturatiegegevens vereist zijn zodat de aankoop van tickets kan worden verwerkt.

8. Wat bij vragen en/of klachten? Wat indien je jouw gegevens wenst te wijzigen of updaten?
Wij zijn geen commerciële instelling die je onnodig wil spammen met mails en aanbiedingen. Heb je vragen en/of klachten over ons privacybeleid of over jouw privacy of wil je graag een afschrift ontvangen van de gegevens die wij over jou bijhouden? Wens je de gegevens die je ons bezorgde te wijzigen, verbeteren of bij te werken? Zou je graag een toestemming intrekken? 

Neem dan gerust contact op met:

Zuidpool
Lange Noordstraat 11
2000 Antwerpen
onthaal@zuidpool.be

 

9. Kan dit privacybeleid bijgewerkt worden?
Zuidpool zal dit privacybeleid in sommige gevallen bijwerken naar aanleiding van gewijzigde diensten, feedback van klanten of wijziging in de privacywetgeving. 

 

DISCLAIMER

 

Deze website is eigendom van:          

Zuidpool 
Lange Noordstraat 11
2000 Antwerpen                                         

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

 

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

 

Alle onderdelen van de website vallen onder de bescherming van het Belgische auteursrecht. Er zijn in de Belgische Auteurswet van 22 mei 2005 een heleboel uitzonderingen voorzien, waardoor je als gebruiker aan de auteur geen toestemming moet vragen om diens werk te gebruiken. Zo mag je bijvoorbeeld een werk parodiëren, een werk citeren voor een recensie, een werk legaal downloaden (reproduceren) voor gebruik in de familiekring, enz…. Let wel, aan deze uitzonderingen zijn strikte voorwaarden verbonden die moeten worden nageleefd. Gebeurt dit niet, dan zijn de gewone regels van het auteursrecht van toepassing en moet toestemming van de auteur worden verkregen.

 

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Zuidpool of rechthoudende derden.

 

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

 

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Zuidpool levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zijn, zal Zuidpool de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Zuidpool kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Zuidpool geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Zuidpool kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

 

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

 

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement, waar de zetel van Zuidpool gevestigd is, bevoegd.