Verkoopsvoorwaarden

 1. Zuidpool biedt tickets te koop aan al dan niet in opdracht van organisatoren van evenementen. Zij is niet verantwoordelijk voor wijzigingen van plaats, prijs of datum, noch voor de annulering van een evenement. De persoon die de aankoop doet wordt als enige koper beschouwd. Enkel hij is gebonden tot de betaling, zelfs wanneer de tickets aan een derde moeten worden geleverd. Tickets mogen niet worden doorverkocht aan derden, noch in een commerciële relatie aan derden worden overgemaakt.
   
 2. De tickets worden gereserveerd op het ogenblik van het verzenden van het bestelformulier. De tickets worden pas gemaild na ontvangst van de correcte betaling. De reservatie wordt geannuleerd indien de tickets niet worden betaald binnen de aangegeven betalingstermijn. Deze termijn zal strikt toegepast worden. De BTW (6%) en eventuele taksen of kosten zijn steeds ten laste van de klant en zijn in de ticketprijs van Zuidpool inbegrepen.
   
 3. In principe worden de tickets per e-mail gestuurd naar het adres dat opgegeven werd op het bestelformulier, tenzij anders gevraagd door de klant of door de organisator van het evenement.
   
 4. De tickets en de reservatiekosten kunnen via bankoverschrijving, bancontact of d.m.v. VISA of Mastercard worden betaald. De klant heeft het recht om aan Zuidpool per brief of mail mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van reden, binnen de 7 werkdagen, op voorwaarde dat de datum van het event niet binnen deze periode valt, vanaf de dag die volgt op de bestelling van de tickets. Zuidpool of de organisator van het evenement betaalt de tickets terug, op het door de klant opgegeven bankrekeningnummer.
   
 5. Tickets kunnen niet ingeruild worden of terugbetaald; tenzij een organisator zijn evenement annuleert, dan worden de tickets terugbetaald. Op 19 maart 2020 is een ministerieel besluit genomen over de terugbetaling van tickets voor afgelaste evenementen m.b.t. coronavirus Covid-19. In toepassing daarvan mag de organisator tegoedbonnen geven in plaats van de tickets terug te betalen, als het evenement (of een evenement met dezelfde essentiële kenmerken) maximaal twee jaar uitgesteld wordt en zal plaatsvinden op dezelfde of een nabijgelegen locatie. De organisator kan toelaten dat de klant de tegoedbon gebruikt voor andere evenementen of producten. Wanneer de klant het evenement op de nieuwe datum niet kan bijwonen (bv. door ziekte of om beroepsredenen), kan hij alsnog zijn geld terugkrijgen.
   
 6. Zuidpool wendt alle redelijke middelen aan om de informatie op haar website volledig, correct en up-to-date te houden. Zij geeft echter geen enkele waarborg hieromtrent, en kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor de rechtstreekse of onrechtstreekse schade die iemand zou lijden als gevolg van het bezoek aan of het gebruik van de website, behoudens door die persoon bewezen opzet of zware fout in hoofde van Zuidpool. Zuidpool is niet aansprakelijk voor overmacht die de uitvoering van deze overeenkomst vertraagt of verhindert. Worden onder meer maar niet uitsluitend als overmacht beschouwd : staking, natuurrampen, overstroming, brand, bezetting, extreme weersomstandigheden, overheidsmaatregelen, technische defecten. Zuidpool dient niet het bewijs te leveren van de onvoorzienbare of onvermijdbare aard van dergelijke situatie van overmacht.
   
 7. De klant gaat uitdrukkelijk akkoord om correcte, accurate, actuele en volledige informatie over zichzelf te verstrekken zoals gevraagd op het registratieformulier. Zuidpool behoudt zich het recht voor om, wanneer zij redelijke vermoedens heeft dat de verstrekte informatie onjuist, onvolledig of voorbijgestreefd is, de gevraagde verrichting te schorsen of te weigeren. Deze gegevens kunnen bewaard worden om de goede werking van haar diensten te kunnen garanderen. Elke klant die zijn identiteit bewijst, is gerechtigd om toegang te krijgen tot zijn persoonsgegevens en om verbeteringen hieraan aan te brengen.
   
 8. Elke wijziging of afwijking van deze verkoopsvoorwaarden of elke toevoeging dient het voorwerp van een geschreven overeenkomst uit te maken. De niet-uitoefening van haar rechten bepaald in deze voorwaarden door Zuidpool kan niet beschouwd worden als een afstand van haar recht dit wel te doen in de toekomst. Zuidpool heeft het recht deze voorwaarden op elk ogenblik, en zonder voorafgaande verwittiging, te wijzigen. De wijzigingen worden van kracht vanaf het ogenblik dat zij op de website verschijnen, tenzij anders bepaald. De verhoudingen tussen de klant en Zuidpool worden enkel beheerst door het Belgisch Recht. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Rechtbanken te Antwerpen. Partijen aanvaarden in hun onderlinge relaties uitdrukkelijk elektronische middelen (e-mail) als bewijsmiddel.


Theater Zuidpool RVT vzw — ondernemingsnummer: BE0430.842.920